กิจกรรมของโรงเรียน

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังกราฟิก เล่มที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนางสาวฉันทนา ชัยพูลเดช

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังกราฟิก เล่มที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนางสาวฉันทนา ชัยพูลเดช …

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 เรื่อง Amazing asean โดยนายเดโชว์ แก้ววิหค

ขออนุญาตเผยแพร่ “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพืื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6″ นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ ชุดที่ …

Read More »

แบบฝึกทักษะการเขียนภาพการ์ตูนเบื้องต้น รายวิชาการเขียนภาพการ์ตูน เล่มที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนภาพการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 โดยนางปิยะมาศ ประสาทิกะพันธ์

แบบฝึกทักษะการเขียนภาพการ์ตูนเบื้องต้น รายวิชาการเขียนภาพการ์ตูน เล่มที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนภาพการ์ตูน โดยนางปิยะมาศ ประสาทิกะพันธ์  …

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์(ค22102) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง โดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้ SSCS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์(ค22102) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง โดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้ SSCS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริม ทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวรัตนา ธนเกียรติวงษ์ ตาแหน่งครู …

Read More »

ชุดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล เรื่อง การประยุกต์ ของ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชุดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล เรื่อง การประยุกต์ ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Download

Read More »

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการวัยรุ่นวัยใส ก้าวย่างอย่างมั่นใจ

ให้นักเรียนชั้น ม.1 ที่เข้าอบรม “โครงการวัยรุ่นวัยใส ก้าวย่างอย่างมั่นใจ” ประเมินความพึงพอใจได้ที่นี่ครับ คลิกเพื่อเข้าสู่การประเมิน

Read More »