• ค่ายส่งเสริมการใช้งาน ICT ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2557

  • โครงงานสุขศึกษา

    ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับประเทศ

  • โครงการส่งเสริมการอ่าน

    ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับประเทศ