ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนุตริยา เครือหงส์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวพนาวรรณ พุฒถนอม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายวินัย ดำพัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางอุษา สื่อมโนธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายอรรถพร พุทธารักษ์
ครู คศ.2

นายธีรพงษ์ อนันตวิทยวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวจารุณี บัวแย้ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสุกัญญา คงแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางพัฒนสุฎา เพชรมีศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวมนชนก จันทบูรณ์
ครู คศ.1